Saturday, 7 July 2012

NEW SERVICE TAX CODES FOR ALL SERVICES

From 1st july  2012, for all services following codes will be used for depositing the tax.
Any taxable service         -  00441089
Interest                                            -   00441090
Penalty                                             -   00441093

Primary Education Cess on all taxable services will be booked under 00440298 and  secondary and Higher Education Cess on all taxable services will be booked under 00440426; 

ई-वे बिल 1 फेब्रुवारीपासून

जीएसटी कायद्या अंतर्गत एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात मालाची वाहतूक करताना मालवाहतूकदाराला आता इलेक्ट्रॉनिक वेबिल अर्थात ई-वे बिल बाळगावे ला...